วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความยุติธรรม

                                                            2)ความยุติธรรม

                                                        
ความยุติธรรมในสังคมมี 3 ประเภท คือ
1.  ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน(Commutative justice / Reciprocal justice)  เป็นความยุติธรรมที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่มีข้อตกลงระหว่างกันบนความถูกต้องและเท่าเทียมกัน
2.  ความยุติธรรมในการแบ่งปัน(Distributive justice)  เป็นความยุติธรรมในความสัมพันธ์ของสังคมใหญ่ที่มีส่วนช่วยเหลือและแบ่งปันทรัพย์สิน  ความมั่งคั่ง วิทยาการต่าง ๆ แก่ภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม  โดยมีหลักคิดว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  และมีโอกาสเข้าถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
3.  ความยุติธรรมในทางกฎหมาย(Legal justice)  เป็นความยุติธรรมที่อยู่ในการดำรงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องของบุคคลระหว่างบุคคล  กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคมและในสังคมใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น